ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการ

สำนักงาน อกท.หน่วยบางไทร / แต่งกายชุด อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน,ครูที่ปรึกษา
13 พ.ค. 59 กิจกรรมปฐมนิเทศ
ห้องประชุมเฟื่องฟ้าวิทยาลัยฯ / ชุด อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน,ครูที่ปรึกษา
14 พ.ค. 59 ถึง 15 พ.ค. 59 กิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ สู่ชุมชนเพื่อชีวิตพอเพียง
หอประชุมวิทยาลัยฯ /บริเวณรอบวิทยาลัย ฯ /ชุมชนรอบวิทยาลัยฯ /ชุด อก.ท คณะกรรมการดำเนินงาน,ครูที่ปรึกษา
13 ก.ย. 59 ถึง 13 ก.ย. 60 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินผลปลายภาค
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
19 พ.ย. 59 จัดตั้งชมรม และสมาชิกเสือกชมรม
หอประชุมวิทยาลัยฯ /ชุด อก.ท ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาชมรม
20 พ.ย. 59 กิจกรรม วันวิสาขบูชา
หอประชุมชนวิทยาลัยฯ /วัดโพแตงเหนือและวัดโพแตงใต้ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
03 ธ.ค. 59 เข้าร่วมกิจกรรมแปลอักษร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร/ชุด ขาว อกท. นักเรียนนักศึกษาทุกคน คณะครูบุคลากรวิทยาลัยฯ
08 ธ.ค. 59 กิจกรรมตรวจคัดกรองสารเสพติด,รับสัมครนายก อกท.ระดับหน่วยปีการศึกษา 2560 ,รับสมัครประธานชมรมฯ
หอประชุมวิทยาลัยฯ,หน้าเสาธงวิทยาลัยฯ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
15 ธ.ค. 59 เลือกตั้งนายก หน่วยบางไทร ,เลือกตั้งประธานชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมวิทยาลัยฯ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
29 ธ.ค. 59 ปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีการศึกษา 2559
หอประชุมวิทยาลัยฯ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
05 ม.ค. 60 กิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน,กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์
หอประชุมวิทยาลัยฯ , ชมรมฯ / ชุดอกท. คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
12 ม.ค. 60 กิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน,กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์
หอประชุมวิทยาลัยฯ , ชมรมฯ , ชุด อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
19 ม.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ
หอประชุมวิทยาลัยฯ , ชมรม ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
25 ม.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 60 มหกรรมวิชาการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Open House เปิดประตูสู่อาชีวศึกษาเกษตร การเรียนรู้ นิทรรศการวิาการเกษตร นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ฝึกอบรม 108 อาชีพที่หลากหลาย วันที่ 25-26 มกราคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ชุดตามรอยสถานศึกษา และชุดอกท. งานกิจกรรม
26 ม.ค. 60 เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
01 มี.ค. 60 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ชุดนักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานทะเบียน (หลักสูตร)
01 มี.ค. 60 ถึง 27 มี.ค. 60 ประชุมชี้เเจง และติดตามงานของ 4 ฝ่าย
ประชุมชี้เเจง และติดตามงานของ 4 ฝ่าย
ชุดสุภาพเรียบร้อย ณ ห้องประชุม รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย
02 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดนักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานหลักสูตร (คณะกรรมการจัดตารางสอน)
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 ฝึกอาชีพนักศึกษา ตามโครงการลดปัญหาออกกลางคัน ปี 2560
ฝึกอาชีพนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขา ตามโครงการลดปัญหาออกกลางคัน ปี 2560
เสื้อ วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-กางเกงวอร์ม ณ ห้องโภชนาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร คณะกรรมการโครงการลดปัญหาออกกลางคัน
06 มี.ค. 60 การส่งนักศึกษาทวิภาคี เข้าสถานประกอบการ
แผนกอาหารและโภชนาการส่งนักศึกษาทวิภาคี ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าสถานประกอบการ
ชุดนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แผนกอาหารและโภชนาการ
07 มี.ค. 60 คณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาเข้าประเมินสถานศึกษา
คณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาเข้าประเมินสถานศึกษา
ชุดนักศึกษา ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฝ่ายแผนงานฯ (งานประกันคุณภาพ)
08 มี.ค. 60 เตรียมสถานที่จัดงานรับใบประกาศ
เตรียมสถานที่จัดงานรับใบประกาศ ระดับ ปวช.3 และปวส.2 หลังจบการศึกษาตามหลักสูตร
ชุดพละ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า และหน้าตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฝ่ายพัฒนาฯ งานเเนะเเนว
09 มี.ค. 60 งานปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศฯของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
งานปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศฯของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานแนะแนว (คณะกรรมการจัดงานฯ)
10 มี.ค. 60 ถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
ถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ พระราชวังดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ
ชุดสีดำสุภาพ ณ พระราชวังดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ งานบริหารทั่วไป และงานบุคลากร
23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยแก่คณะครู
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยแก่คณะครู
ชุดสุภาพเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงาน
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 ติดตามงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
ติดตามงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
ชุดสุภาพเรียบร้อย ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฝ่ายแผนงานฯ งานประกันคุณภาพ
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
แต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานแนะแนว (คณะกรรมการจัดงานฯ)
16 พ.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม
20 พ.ค. 60 ถึง 21 พ.ค. 60 ธรรมมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืนและพอเพียง
งานกิจกรรม
22 พ.ค. 60 วันสุดท้ายของการคืนสภาพนักเรียน นักศึกษา
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
05 มิ.ย. 60 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน,
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
26 มิ.ย. 60 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา,วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
15 ก.ย. 60 วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียนเกิน 20%
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานวัดและประเมินผล
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานวัดและประเมินผล
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 บันทึกผลการเรียนเข้าสู่ระบบ
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานวัดและประเมินผล
09 ต.ค. 60 ขออนุมัติผลการเรียน
ห้องบุหงา คณะครูและบุคลากร งานวัดและประเมินผล
14 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561
ชุดนักเรียน
15 พ.ค. 61 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561
ชุดนักเรียน นักศึกษา
16 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 กิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ สู่ชุมชนเพื่อชีวิตพอเพยง
หอประชุมวิทยาลัย บริเวณรอบวิทยาลัย ชุมชนรอบวิทยาลัย ครูที่ปรึกษา
23 พ.ค. 61 ถึง 24 พ.ค. 61 กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา , กิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติ
หอประชุมวิทยาลัย ฯ ชุมชนรอบวิทยาลัย ฯ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษาชมรม
24 พ.ค. 61 สมาชิกเลือกชมรมและคณะกรรมการดำเนินงานชมรม , เลือกผู้ใหญ่บ้าน อกท.หน่วยบางไทร
หอประชุมวิทยาลัย ฯ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษาชมรม
28 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารงานฯ อกท.ภาคกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี หัวหน้างานกิจกรรม ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
31 พ.ค. 61 กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก
หอประชุมวิทยาลัย ฯ ชุมชนโดยรอบวิทยาลัย ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษาชมรม
31 พ.ค. 61 กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก จัดทำจดหมายข่าว ฉบับที่ 1
หอประชุมวิทยาลัยฯ ชุมชนโดยรอบวิทยาลัย ฯ วัดโพแตงเหนือ วัดโพแตงใต้ คณะกรรมการดำเนินงานและผู้สื่อข่าว ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน
28 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู
ช่วงเช้า กิจกรรมไหว้ครู (คณะครูและบุคลากร ใส่ชุดข้าราชการ หรือชุดสุภาพ นักเรียนใส่ชุดนักเรียน)
ช่วงบ่าย กิจกรรมเปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561  (คณะครูและบุคลากร ใส่เสื้อ อกท. สีเทา นักเรียนใส่อกท. สีขาว)
08 ต.ค. 61 ลงทะเบียนเรียน
ชุดนักเรียน นักศึกษา
09 ต.ค. 61 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2561
ชุดนักเรียน นักศึกษา
05 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 สัปดาห์นิเทศการสอน
ฝ่ายวิชาการ
19 ส.ค. 62 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินผลปลายภาค
ฝ่ายวิชาการ
23 ส.ค. 62 วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20%
ฝ่ายวิชาการ
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 สัปดาห์สอบปลายภาคเรียน 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
16 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 ส่งผลการเรียนและกรอกผลการเรียนเข้าสู่ระบบ
ฝ่ายวิชาการ
25 ก.ย. 62 ขออนุมัติผลการเรียน
ฝ่ายวิชาการ
11 ต.ค. 64 ถึง 15 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
สุภาพเรียบร้อย งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
18 ต.ค. 64 ถึง 22 ต.ค. 64 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
สุภาพเรียบร้อย งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
27 ต.ค. 64 อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
สุภาพเรียบร้อย งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
28 ต.ค. 64 ถึง 10 พ.ย. 64 แก้ไขผลการเรียน 0 , มส. , มผ
แก้ไขผลการเรียน 0 , มส. , มผ  ภาคเรียนที่ 1/2564
สุภาพเรียบร้อย งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ