สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 17/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 728002
Page Views 859215
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการ

สำนักงาน อกท.หน่วยบางไทร / แต่งกายชุด อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน,ครูที่ปรึกษา
13 พ.ค. 59 กิจกรรมปฐมนิเทศ
ห้องประชุมเฟื่องฟ้าวิทยาลัยฯ / ชุด อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน,ครูที่ปรึกษา
14 พ.ค. 59 ถึง 15 พ.ค. 59 กิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ สู่ชุมชนเพื่อชีวิตพอเพียง
หอประชุมวิทยาลัยฯ /บริเวณรอบวิทยาลัย ฯ /ชุมชนรอบวิทยาลัยฯ /ชุด อก.ท คณะกรรมการดำเนินงาน,ครูที่ปรึกษา
13 ก.ย. 59 ถึง 13 ก.ย. 60 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับการประเมินผลปลายภาค
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
19 พ.ย. 59 จัดตั้งชมรม และสมาชิกเสือกชมรม
หอประชุมวิทยาลัยฯ /ชุด อก.ท ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาชมรม
20 พ.ย. 59 กิจกรรม วันวิสาขบูชา
หอประชุมชนวิทยาลัยฯ /วัดโพแตงเหนือและวัดโพแตงใต้ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
03 ธ.ค. 59 เข้าร่วมกิจกรรมแปลอักษร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร/ชุด ขาว อกท. นักเรียนนักศึกษาทุกคน คณะครูบุคลากรวิทยาลัยฯ
08 ธ.ค. 59 กิจกรรมตรวจคัดกรองสารเสพติด,รับสัมครนายก อกท.ระดับหน่วยปีการศึกษา 2560 ,รับสมัครประธานชมรมฯ
หอประชุมวิทยาลัยฯ,หน้าเสาธงวิทยาลัยฯ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
15 ธ.ค. 59 เลือกตั้งนายก หน่วยบางไทร ,เลือกตั้งประธานชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
หอประชุมวิทยาลัยฯ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
29 ธ.ค. 59 ปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีการศึกษา 2559
หอประชุมวิทยาลัยฯ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
05 ม.ค. 60 กิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน,กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์
หอประชุมวิทยาลัยฯ , ชมรมฯ / ชุดอกท. คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
12 ม.ค. 60 กิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน,กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์
หอประชุมวิทยาลัยฯ , ชมรมฯ , ชุด อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
19 ม.ค. 60 กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ
หอประชุมวิทยาลัยฯ , ชมรม ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
25 ม.ค. 60 ถึง 26 ม.ค. 60 มหกรรมวิชาการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Open House เปิดประตูสู่อาชีวศึกษาเกษตร การเรียนรู้ นิทรรศการวิาการเกษตร นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ฝึกอบรม 108 อาชีพที่หลากหลาย วันที่ 25-26 มกราคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ชุดตามรอยสถานศึกษา และชุดอกท. งานกิจกรรม
26 ม.ค. 60 เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 38
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินงาน /ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ /ครูที่ปรึกษาชมรม และสมชิก
01 มี.ค. 60 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ชุดนักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานทะเบียน (หลักสูตร)
01 มี.ค. 60 ถึง 27 มี.ค. 60 ประชุมชี้เเจง และติดตามงานของ 4 ฝ่าย
ประชุมชี้เเจง และติดตามงานของ 4 ฝ่าย
ชุดสุภาพเรียบร้อย ณ ห้องประชุม รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย
02 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดนักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานหลักสูตร (คณะกรรมการจัดตารางสอน)
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 ฝึกอาชีพนักศึกษา ตามโครงการลดปัญหาออกกลางคัน ปี 2560
ฝึกอาชีพนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขา ตามโครงการลดปัญหาออกกลางคัน ปี 2560
เสื้อ วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-กางเกงวอร์ม ณ ห้องโภชนาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร คณะกรรมการโครงการลดปัญหาออกกลางคัน
06 มี.ค. 60 การส่งนักศึกษาทวิภาคี เข้าสถานประกอบการ
แผนกอาหารและโภชนาการส่งนักศึกษาทวิภาคี ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าสถานประกอบการ
ชุดนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แผนกอาหารและโภชนาการ
07 มี.ค. 60 คณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาเข้าประเมินสถานศึกษา
คณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาเข้าประเมินสถานศึกษา
ชุดนักศึกษา ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฝ่ายแผนงานฯ (งานประกันคุณภาพ)
08 มี.ค. 60 เตรียมสถานที่จัดงานรับใบประกาศ
เตรียมสถานที่จัดงานรับใบประกาศ ระดับ ปวช.3 และปวส.2 หลังจบการศึกษาตามหลักสูตร
ชุดพละ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า และหน้าตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฝ่ายพัฒนาฯ งานเเนะเเนว
09 มี.ค. 60 งานปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศฯของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
งานปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศฯของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานแนะแนว (คณะกรรมการจัดงานฯ)
10 มี.ค. 60 ถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
ถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ พระราชวังดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ
ชุดสีดำสุภาพ ณ พระราชวังดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ งานบริหารทั่วไป และงานบุคลากร
23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยแก่คณะครู
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยแก่คณะครู
ชุดสุภาพเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงาน
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 ติดตามงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
ติดตามงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
ชุดสุภาพเรียบร้อย ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฝ่ายแผนงานฯ งานประกันคุณภาพ
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
แต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานแนะแนว (คณะกรรมการจัดงานฯ)
16 พ.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรม
20 พ.ค. 60 ถึง 21 พ.ค. 60 ธรรมมาภิบาลสู่น้องพี่เพื่อชีวีเป็นสุขอย่างยั่งยืนและพอเพียง
งานกิจกรรม
22 พ.ค. 60 วันสุดท้ายของการคืนสภาพนักเรียน นักศึกษา
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
05 มิ.ย. 60 วันสุดท้ายของการลงทะเบียน,
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
26 มิ.ย. 60 วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา,วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
15 ก.ย. 60 วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียนเกิน 20%
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานวัดและประเมินผล
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานวัดและประเมินผล
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 บันทึกผลการเรียนเข้าสู่ระบบ
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานวัดและประเมินผล
09 ต.ค. 60 ขออนุมัติผลการเรียน
ห้องบุหงา คณะครูและบุคลากร งานวัดและประเมินผล