สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873324
Page Views 1026853
ประวัติความเป็นมา


ประวัติ ความเป็นมา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ชื่อสถานศึกษา             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ที่ตั้ง                        59  หมู่ 1  ตำบลโพแตง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์              035-704-152

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตั้งอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บนพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม (สปก.) ประมาณ 331 ไร่ โดยในปีพุทธศักราช 2533 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เปิดการเรีนการสอนศิลปาชีพภาคเกษตรกรรม โดมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) ฝึกอบรมบุตรหลานเกษตรกร ที่มาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั่วประเทศ ใช้ชื่อว่า แผนกเกษตรกรรม (สปก.) ฝึกอบรมบุตรหลานเกษตรกร ที่มาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั่วประเทศใช้ชื่อว่าแผนกเกษตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ในปีพุทธศักราช 2535 กระทรวงศึกษาธิการโดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (พิเศษ) สาขาเกษตรกรรม ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2539 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร และในปีพุทธศักราช 2541 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในปัจจุบันนี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น ปีละ4 รุ่น จัดฝึกอบรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ปีละ 2 รุ่น และจัดทำโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา