วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตตลักษณ์ และเอกลักษณ์


ปรัชญา

     พัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรม สร้างผู้นำสู่สังคม

วิสัยทัศน์

     จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน ผลิตกำลังคนที่มี ทักษะ ความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ

1.       จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา

2.       จัดฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3.       ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม

4.       ผลิตกำลังคนให้สามารถประกอบอาชีพ และแข่งขันได้

อัตตลักษณ์  

      มุ่งเรียนรู้สู่อาชีพ

เอกลักษณ์

     ภูมิทัศน์สวยงาม พรั่งพร้อมแหล่งเรียนรู้ บริการงานสังคม

 

เป้าประสงค์

1.       สถานศึกษามีเครื่อข่ายในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร

2.       สถานศึกษาและสถานประกอบการมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นและได้ใช้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

3.       ชุมชนได้รับบริการตามความต้องการของชุมชน

4.       ครูและผู้เรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการวิทยาศาสตร์และได้รับการเผยแพร่นำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ


จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

1.    พัฒนางานฟาร์ม การปลูกพืชไร้ดิน เชิงระบบธุรกิจ

2.    จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในระบบทวิภาคี

3.    พัฒนาองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพระราชูปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หน่วยบางไทร

4.    จัดภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้มีความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป

5.    จัดระบบการแนะแนวการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน

6.    จัดระบบควบคุมและดูแลนักเรียนนักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทและติดยาเสพติด

7.    จัดระบบการซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนนักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

8.    จัดการพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพการศึกษาสายอาชีพ

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

1. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการอาชีวะสร้างชาติ (วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน) ระดับชาติ

2. เหรียญทอง การจัดนิทรรศการ อกท. ระดับชาติ ปี 2558

3. ชนะเลิศโครงการวิทยาศาสตร์ “โครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่”  ระดับ อศจ.

4. รองชนะเลิศอันดับสอง “โครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ การใช้กระชังคอนโดมิเนียมต่อการเจริญเติบโต
   และปริมาณพยาธิของหอยขม” ระดับภาคกลาง

5. รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการวิทยาศาสตร์  “หมอนดอกธูปฤาษี” ระดับ อศจ.

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ตุ๊กตากรุงศรี” การแข่งขันสินค้าหอวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         
  
ประจำปี 2559