หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2551       (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) (ปวส.)        ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน ๕ ประเภทวิชาดังนี้  ๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม   ๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                             ๓. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   ๔. ประเภทวิชาคหกรรม (ทวิภาคี)   ๕. ประเภทวิชาประมง (ทวิภาคี)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับ ปวช. จัดการศึกษา ๓ ประเภทคือ

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม                  - สาขางาน พืชศาสตร์

๒. ประเภทพาณิชยกรรม                      - สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓. ประเภทวิชา คหกรรม (ทวิภาคี)           - สาขางาน อาหารและโภชนาการ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส. จัดการศึกษา ๔ ประเภทคือ

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม                  - สาขางาน พืชสวน

๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                  - สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓. ประเภทวิชา คหกรรม (ทวิภาคี)           - สาขางาน อาหารและโภชนาการ

๔. ประเภทวิชา ประมง (ทวิภาคี)            - สาขางาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป