สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 20/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 472785
Page Views 558552
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

                   นางขวัญหทัย    วีระวรรัชช์                หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

                   นางสาวธนัชชา   ศาสตร์บางเคียน           เจ้าหน้าที่ประจำงานบริหารงานทั่วไป

                    นางดวงเด่น      เปียสา                      เจ้าหน้าที่ประจำงานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ๑) ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

          ๒) จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมการดูแลการปฏิบัติหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

          ๓) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          ) เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสารหลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริหารแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

          ๕) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา                        

) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย