งานพัสดุ
งานพัสดุ

งานพัสดุ

นางสาวรพีพร             ทองยิ่ง            หัวหน้างานพัสดุ

          นายสุเมฒ                  นามวงศ์          ประจำงานพัสดุ (กรณีนำส่งข้อมูลเข้าระบบออนไลน์)

          นางสาวสุวรรณี            ยิ้มละไม           เจ้าหน้าที่ประจำงานพัสดุ

          นายเจริญ                  สมพร             พนักงานขับรถยนต์และช่างซ่อมเครื่องยนต์

          นายหงษ์                   พะละ             พนักงานขับรถยนต์

          นายเดือน                  กลมดี             พนักงานขับรถยนต์

          นายธีระ          คิดดีจริง          พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

          ๒) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

          ๓) จัดวางระบบการควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

          ๔) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

          ๕) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน                          

 ๖) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการงานในหน้าที่

          ๗) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

          ๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          ๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

          ๑๐) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

          ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย