งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

          นายจิระพงค์     ลักษโณสุรางค์   หัวหน้างานอาคารสถานที่และดูแลสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ

นางสาวศิริเพ็ญ   คุ้มทุกข์           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่   

          นายสถาพร       ศรีสวัสดิ์          ประจำแผนกช่างกลเกษตรและดูแลสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ          

          นางเย็ญ           พลับเกลี้ยง        ประจำงานอาคารสถานที่และเรือนเพาะชำ

          นางประไพ       ทองนอก          ประจำงานอาคารสถานที่และดูแลรักษาและตกแต่งภูมิทัศน์

          นางละมูล        จันทิมา           ประจำงานอาคารสถานที่ดูแลทำความสะอาดและตึกอำนวยการอาคารผลิตผล 2 ชั้น

          นายไพรัตน์       วุฒิเวก            ประจำงานอาคารสถานที่เป็นช่างซ่อมแซม

          นายสาคร        บัวเด่น            ประจำงานอาคารสถานที่ทำหน้าที่ยาม

          นายอำนาจ       วงศ์จำนง         ประจำงานอาคารสถานที่เป็นช่างซ่อมแซม

          นายสุชาติ        จิตรักษ์           ประจำงานอาคารสถานที่ดูแล ศศป.

          นายสันติ         แปงอุด           ประจำงานอาคารสถานที่ดูแล ศศป.

          นายวันชัย        คล้ายไทย         ประจำงานอาคารสถานที่ดูแล ศศป.

          นายวิรัตน์        ยินดี              ประจำงานอาคารสถานที่ทำหน้าที่ยาม

          นางบุญมี         ใจบำรุง           ประจำงานอาคารสถานที่ประจำงานผักไฮโดรโพนิกส์

          นายละเมียด      จิตรักษ์           ประจำงานอาคารสถานที่ดูแล ศศป.

          นางน้อย          รุ่งสกุล            ประจำงานอาคารสถานที่และทำความสะอาดห้องน้ำทั้งหมด

          นางสายฝน       พุ่มพวง           ประจำงานอาคารสถานที่ดูแลฟาร์มเห็ด

          นายกิตติ          จันทร์เรือง        ประจำงานอาคารสถานที่ดูแลงานไม้ผล

          นางสุพัตรา       ศรีอักษร           ประจำงานอาคารสถานที่ดูแลงานพืชผัก

          นายวีระศักดิ์     จันเทพา          ประจำงานอาคารสถานที่ดูแลงานประมง

          นางเล็ก           จิตบริสุทธิ์        ประจำงานอาคารสถานที่ประกอบอาหารโรงอาหาร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          ๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา                     

          ๒) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

          ๓) การควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา     

          ๔) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ

          ๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการงานในหน้าที่

          ๖) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ 

          ๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          ๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                                 

          ๙) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

          ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย