งานบุคลากร
งานบุคลากร

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพัทธวรรณ ขำศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวชลธิชา สุดสายเนตร

เจ้าหน้าที่ประจำงานบุคลากร

นางดวงเด่น เปียสา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) แนะนำเผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๒) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

๓) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

๔) ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถาศึกษา

๖) ให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติการเปลี่ยนตำแหน่ง การขอ และขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรองการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

๗) ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

๘) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๑) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย