ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

         ๑.    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตตลักษณ์ และเอกลักษณ์

 

     ปรัชญา

                 พัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรม สร้างผู้นำสู่สังคม

     วิสัยทัศน์

                 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน ผลิตกำลังคนที่มี ทักษะ ความรู้ คู่คุณธรรม

     พันธกิจ

            1.       จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา

            2.       จัดฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

            3.       ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม

            4.       ผลิตกำลังคนให้สามารถประกอบอาชีพ และแข่งขันได้

     อัตตลักษณ์

                มุ่งเรียนรู้สู่อาชีพ

     เอกลักษณ์

                 ภูมิทัศน์สวยงาม พรั่งพร้อมแหล่งเรียนรู้ บริการงานสังคม

 

     เป้าประสงค์

            1.       สถานศึกษามีเครื่อข่ายในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร

            2.       สถานศึกษาและสถานประกอบการมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นและได้ใช้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

            3.       ชุมชนได้รับบริการตามความต้องการของชุมชน

            4.       ครูและผู้เรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการวิทยาศาสตร์และได้รับการเผยแพร่นำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ

             ๒.     จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

           จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

                   1.    พัฒนางานฟาร์ม การปลูกพืชไร้ดิน เชิงระบบธุรกิจ

                   2.    จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในระบบทวิภาคี

                   3.    พัฒนาองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพระราชูปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หน่วยบางไทร

                   4.    จัดภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้มีความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป

                   5.    จัดระบบการแนะแนวการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน

                   6.    จัดระบบควบคุมและดูแลนักเรียนนักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทและติดยาเสพติด

                   7.    จัดระบบการซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนนักศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

                  8.    จัดการพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพการศึกษาสายอาชีพ

                  ความโดดเด่นของสถานศึกษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

            1. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการอาชีวะสร้างชาติ (วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน) ระดับชาติ

            2. เหรียญทอง การจัดนิทรรศการ อกท. ระดับชาติ ปี 2558

            3. ชนะเลิศโครงการวิทยาศาสตร์ “โครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่”  ระดับ อศจ.

            4. รองชนะเลิศอันดับสอง “โครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ การใช้กระชังคอนโดมิเนียมต่อการเจริญเติบโต และปริมาณพยาธิของหอยขม” ระดับภาคกลาง

            5. รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการวิทยาศาสตร์  “หมอนดอกธูปฤาษี” ระดับ อศจ.

            6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ตุ๊กตากรุงศรี” การแข่งขันสินค้าหอวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2559


กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่  ๑      สร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร

          มาตรการที่  1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายด้วยเว็บไซต์

          มาตรการที่  2 โครงการจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการการที่เป็นเครือข่าย


กลยุทธ์ที่  ๒      พัฒนาและจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
                   การอาชีวศึกษา

          มาตรการที่  1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          มาตรการที่  2 โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

กลยุทธ์ที่  ๓     เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและบริการวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

          มาตรการที่  1 โครงการการเปิดสอนและฝึกอบรมวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้เรียน

          มาตรการที่  2 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

 

กลยุทธ์ที่  ๔      วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

          มาตรการที่  1 โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและโครงการวิทยาศาสตร์

          มาตรการที่  2 โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์

          มาตรการที่  3 โครงการประกวดเผยแพร่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและโครงการวิทยาศาสตร์

 

กลยุทธ์ที่  ๕     พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

          มาตรการที่  1 โครงการจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลขสารสนเทศร่วมกับสถานศึกษาอาชีวเกษตร

          มาตรการที่  2 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแบบเชื่อมโยงในสถานศึกษาหน่วยราชการอื่น และสถานประกอบการ

          มาตรการที่  3 โครงการพัฒนาผู้บริหารในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

๓.      ประวัติ ความเป็นมา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

 

๓.๑ ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

ชื่อสถานศึกษา             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ที่ตั้ง                        59  หมู่ 1  ตำบลโพแตง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์              035-704-152

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตั้งอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บนพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม (สปก.) ประมาณ 331 ไร่ โดยในปีพุทธศักราช 2533 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เปิดการเรีนการสอนศิลปาชีพภาคเกษตรกรรม โดมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) ฝึกอบรมบุตรหลานเกษตรกร ที่มาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั่วประเทศ ใช้ชื่อว่า แผนกเกษตรกรรม (สปก.) ฝึกอบรมบุตรหลานเกษตรกร ที่มาจากภูมิลำเนาต่างๆ ทั่วประเทศใช้ชื่อว่าแผนกเกษตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ในปีพุทธศักราช 2535 กระทรวงศึกษาธิการโดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (พิเศษ) สาขาเกษตรกรรม ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2539 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร และในปีพุทธศักราช 2541 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในปัจจุบันนี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น ปีละ4 รุ่น จัดฝึกอบรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ปีละ 2 รุ่น และจัดทำโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา