ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ระดับชั้น ปวช.1-3

ลำดับที่

ชั้นปี   ประเภทวิชา

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม

8

2

10

2

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม

16

5

21

3

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม

18

8

26

 

รวมจำนวนนักเรียนระดับ ปวช.1-3 เกษตรกรรมทั้งสิ้น

57

ระดับชั้น ปวช.1-3

ลำดับที่

ชั้นปี   ประเภทวิชา

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

4

8

12

2

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

6

9

15

3

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

8

7

15

 

รวมจำนวนนักเรียนระดับ ปวช.1-3 พาณิชยกรรมทั้งสิ้น

42

ระดับชั้น ปวช.1-3

ลำดับที่

ชั้นปี   ประเภทวิชา

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาคหกรรม ทวิภาคี

9

8

17

2

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาคหกรรม ทวิภาคี

3

6

9

2

ปวช.ปีที่ ประเภทวิชาคหกรรม ทวิภาคี

2

4

6

 

รวมจำนวนนักเรียนระดับ ปวช.1-3 คหกรรม ทั้งสิ้น

32

ระดับชั้น ปวส.1-2

ลำดับที่

ชั้นปี   ประเภทวิชา

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

ปวส.ปีที่ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

6

-

6

2

ปวส.ปีที่ ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

7

3

10

 

รวมจำนวนนักศึกษาระดับ ปวสบริหารธุรกิจ ทั้งสิ้น

16

ระดับชั้น ปวส.1-2

ลำดับที่

ชั้นปี   ประเภทวิชา

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

ปวส.ปีที่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม

              สาขางานพืชศาสตร์

4

3

7

2

ปวส.ปีที่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม

                สาขางานพืชศาสตร์

10

3

13

 

รวมจำนวนนักศึกษาระดับ ปวสเกษตรกรรม ทั้งสิ้น

20

รวมจำนวนนักเรียน - นักศึกษาทั้งสิ้น 182  คน  ข้อมูล ณ วันที่   20 ตุลาคม 2559Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 683.56 KB