ข้อมูลงานหลักสูตร
ข้อมูลงานหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

                          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดการศึกษาตาม

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖  (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ) (ระดับปวช.) 

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. พุทธศักราช ๒๕๖๓)

(ระดับปวส.)  ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน ๕ ประเภทวิชาดังนี้  

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  (ทวิภาคี) 

๓. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   

๔. ประเภทวิชาคหกรรม (ทวิภาคี)   

๕. ประเภทวิชาประมง (ทวิภาคี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับ ปวช. จัดการศึกษา ๓ ประเภทคือ

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม          - สาขางานการผลิตพืช            

- สาขางานช่างเกษตร 

  - สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร   

- สาขางานธุรกิจเกษตร

๒. ประเภทพาณิชยกรรม              - สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓. ประเภทวิชา คหกรรม (ทวิภาคี)       - สาขางาน อาหารและโภชนาการ

หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม          - สาขางานการผลิตพืช            


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส. จัดการศึกษา ๔ ประเภทคือ

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม          - สาขางาน พืชสวน     

  - สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์

                - สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          - สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล

๓. ประเภทวิชา คหกรรม (ทวิภาคี)       - สาขางาน อาหารและโภชนาการ

๔. ประเภทวิชา ประมง (ทวิภาคี)        - สาขางาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม          - สาขางาน พืชสวน  

๒. ประเภทวิชา ประมง (ทวิภาคี)        - สาขางาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป

           

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2551       (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) (ปวส.)        ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน ๕ ประเภทวิชาดังนี้  ๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม   ๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                             ๓. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   ๔. ประเภทวิชาคหกรรม (ทวิภาคี)   ๕. ประเภทวิชาประมง (ทวิภาคี)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับ ปวช. จัดการศึกษา ๓ ประเภทคือ

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม                  - สาขางาน พืชศาสตร์

๒. ประเภทพาณิชยกรรม                      - สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓. ประเภทวิชา คหกรรม (ทวิภาคี)           - สาขางาน อาหารและโภชนาการ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส. จัดการศึกษา ๔ ประเภทคือ

๑. ประเภทวิชาเกษตรกรรม                  - สาขางาน พืชสวน

๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                  - สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓. ประเภทวิชา คหกรรม (ทวิภาคี)           - สาขางาน อาหารและโภชนาการ

๔. ประเภทวิชา ประมง (ทวิภาคี)            - สาขางาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป