ข้อมูลงานอาคารสถานที่
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
ข้อมูลงานอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ชื่อภาษาอังกฤษ College of Agriculture and Technology, Bangsai Arts and Crafts centre

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 59  หมู่  1  ตำบลโพแตง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13290

โทรศัพท์          โทร  035-704-152

โทรสาร           โทร  035-704-152 

เว็บไซต์           www.kasetbangsai.ac.th

อีเมล             kasetbangsai@gmail.com

                               

เนื้อที่ของสถานศึกษา

อีเมล              Kasetbangsai@gmail.com                

331  ไร่ .........-......... งาน ..........-.........ตารางวา

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  .........9......... หลัง      มีห้องทั้งสิ้น  ..........48.........  ห้อง  ได้แก่

1.       อาคารเรียน 3 ชั้น                  จำนวน  ...........1.......... หลัง  ..........19......... ห้อง      ปี 2535

2.       อาคารเอนกประสงค์                จำนวน  ............1......... หลัง  ...........-.......... ห้อง       ปี 2535

3.       อาคารพัสดุกลาง                    จำนวน  ............1......... หลัง  ...........-........... ห้อง      ปี 2538

4.       อาคารร้านค้า                       จำนวน  ............1......... หลัง  ...........-........... ห้อง      ปี 2538

5.       อาคารผลิตผล 2 ชั้น                จำนวน  ............1......... หลัง  ...........5........... ห้อง     ปี 2540

6.       โรงอาหารเอนกประสงค์            จำนวน  ............1......... หลัง  ...........-............ ห้อง     ปี 2540

7.       อาคารศูนย์วิทยบริการ              จำนวน  ............1......... หลัง  ...........11......... ห้อง     ปี 2543

8.       อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์         จำนวน  ............1......... หลัง  ...........4........... ห้อง     ปี 2555

9.       อาคารอำนวยการ                   จำนวน  ............1......... หลัง  ...........9........ ห้อง       ปี 2557

10.   อาคารโรงเพาะฟักประมง           จำนวน  ............1......... หลัง  ...........14........ บ่อ       ปี 2558

11.   อาคารโรงกีฬา                      จำนวน  ............1......... หลัง  ............-......... ห้อง       ปี 2558