ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ประมวลผล
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์

งบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ2558 ถึง 2564

ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรได้รับจัดสรร

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2558

1.      ชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์  1  ชุด  มี 9  รายการ  วงเงิน 374,286  บาท

2.      ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์   1 ชุด  มี 11  รายการ  วงเงิน  389,000  บาท

3.      ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ชุด  มี 2  รายการ วงเงิน  89,000  บาท

4.      ครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์  1  ชุด  มี 12  รายการ  วงเงิน  519,806  บาท

5.      ครุภัณฑ์ดนตรี  1  ชุด  มี  7  รายการ  วงเงิน  199,900  บาท

สิ่งก่อสร้างงบประมาณ 2558

1.      ปรับปรุงระบบประปาเพื่อการเกษตร  1  รายการ  วงเงิน  874,633.10  บาท

2.      ปรับปรุงระบบประปา  1  รายการ  วงเงิน  980,005.06  บาท

3.      ปรับปรุงอาคาร  1  รายการ  วงเงิน  1,270,000  บาท

4.      ปรับปรุงห้องน้ำ/ห้องส้วม 1  รายการ  วงเงิน  993,000   บาท

5.      ปรับปรุงโรงงานฟาร์ม  1  รายการ  วงเงิน  1,296,355.24  บาท

6.      ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  1  รายการ  วงเงิน  886,265.40  บาท

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2559

1.      ชุดปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน  1  ชุด  มี  3  รายการ  วงเงิน  449,500  บาท

2.      ชุด ปฏิบัติการประมง  1  ชุด  มี  30 รายการ  วงเงิน  797,000  บาท

สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2559

1.      ปรับปรุงอาคารสำนักงาน  1  รายการ  วงเงิน  1,398,000  บาท

2.      ปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาชาย  1  รายการ  วงเงิน  820,000  บาท

3.      ปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาชาย  1  รายการ  วงเงิน  1,080,000  บาท

4.      ปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาหญิง  1  รายการ  วงเงิน  679,000  บาท 

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2560

1.      ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร  1  ชุด  วงเงิน  783,000  บาท

2.      ครุภัณฑ์ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ดิจิตอล  1  รายการ  วงเงิน  2,960,000  บาท  (อบจ.)

 

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2561

1.      ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย  1  ชุด  วงเงิน 970,000  บาท

สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2561

1.      โรงเรือนเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด  1  รายการ  วงเงิน  3,657,879.56  บาท

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2562

1.      ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  1  รายการ  วงเงิน  1,991,000  บาท

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2563

1.      ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร   1  รายการ  วงเงิน      949,500           บาท

ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2564

1.      เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  วงเงิน 1,195,100  บาท

2.      ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการช่างกลเกษตร    วงเงิน  2,399,171.00   บาท


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.62 KB
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
ทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 775.23 KB
รายการครุภัณฑ์แผนกบริหารธุรกิจ
 รายการครุภัณฑ์แผนกบริหารธุรกิจ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.49 KB
รายการครุภัณฑ์แผนกพืชศาสตร์
 รายการครุภัณฑ์แผนกพืชศาสตร์ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.94 KB
รายการครุภัณฑ์แผนกพื้นฐาน
รายการครุภัณฑ์แผนกพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.48 KB
รายการครุภัณฑ์แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
รายการครุภัณฑ์แผนกอุตสาหกรรมเกษตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.53 KB
รายการครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รายการครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.97 KB