สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873345
Page Views 1026874
ข้อมูลงบประมาณ


ประมาณการรายรับ - รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

๑. ประมาณการรายรับ

 

 

 

 ๓๑,๑๗๓,๘๒๗

บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

๔,๑๑๓,๐๐๐

บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

,๓๐๐,๐๐๐

บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

๘๑๓,๐๐๐

บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

๒๑,๙๙๘,๒๔๘

บาท

งบบุคลากร

๑๔,๓๕๗,๔๔๘

บาท

งบดำเนินงาน

๓,๐๐๐,๐๐๐

บาท

งบลงทุน

๘๓๐,๐๐๐

บาท

งบเงินอุดหนุน

 ๑,๓๑๐,๘๐๐

บาท

งบรายจ่ายอื่น

 ๒,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๒. ประมาณการรายจ่าย

 

 

 ๒๗,๘๒๗,๒๑๗

บาท

งบบุคลากร

๑๖,๘๘๖,๔๑๗

บาท

 - เงินเดือน

11,139,553

บาท

 - ค่าจ้างประจำ

883,340

บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,334,555

บาท

 -  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

2,528,966

บาท

งบดำเนินงาน

๓,๐๐๐,๐๐๐

บาท

 -  ผลผลิต ปวช.

2,700,000

บาท

 -  ผลผลิต ปวส.

300,000

บาท

งบลงทุน

๘๓๐,๐๐๐

บาท

 -  ครุภัณฑ์

830,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

๑,๓๑๐,๘๐๐

บาท

 -  เงินอุดหนุนการผลิตขั้นพื้นฐาน

1,310,800

บาท

 

งบรายได้                                                                            ๓,๓๐๐,๐๐๐     บาท

โครงการสถานศึกษา                                           ๒,๑๐๒,๙๕๐        บาท

งบลงทุน                                                          ๘๓๐,๐๐๐          บาท

งบรายจ่ายอื่น

๒,๕๐๐,๐๐๐

บาท

-  โครงการตามนโยบายของ สอศ.

 ๒,๕๐๐,๐๐๐

บาท