ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ ประมวลผล
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ลำดับที่ งบผลผลิต/โครงการ งบประมาณ ยอดใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ
1 งบผลผลิต ปวช. 3,471,300.00 3,435,065.31 36,234.69
2 งบผลผลิต ปวส. 297,300.00 297,269.08 30.92
3 งบผลผลิต ระยะสั้น 727,000.00 726,355.99 644.01
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 275,000.00 274,989.70 10.30
5 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน 189,600.00 189,600.00 0.00
6 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600.00 117,600.00 0.00
7 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 22,000.00 21,992.10 7.90
8 โครงการพัฒนารูปแบบ Fixit Center 320,000.00 319,996.60 3.40
9 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 159,000.00 158,989.47 10.53
10 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ (ตามรอย) 500,000.00 499,888.02 111.98
11 โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา (กำปงสปือ) 52,923.00 52,923.00 0.00
12 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 75,000.00 75,000.00
13 โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 70,000.00 69,981.09 18.91
14 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 145,000.00 144,996.28 3.72
15 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรสิ่งประดิษฐ์ 20,000.00               19,620.00 380.00
16 โครงการอุดหนุน อกท. 70,000.00 69,998.03 1.97
17 โครงการอุดหนุนการฝึกอบรมระยะสั้น 39,000.00 39,000.00 0.00
18 โครงการอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 60,000.00 3,749.99                56,250.01
19 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 117,500.00 117,500.00 0.00
         
         
         
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,803,223.00 6,634,514.66              168,708.34
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ลำดับที่ งบผลผลิต/โครงการ งบประมาณ ยอดใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ
1 งบผลผลิต ปวช. 3,656,500.00 3,656,466.20 33.80
2 งบผลผลิต ปวส. 523,200.00 522,559.37 640.63
3 งบผลผลิต ระยะสั้น 433,000.00 432,989.30 10.70
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 335,000.00 294,893.88              40,106.12
5 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน 189,600.00 189,600.00 0.00
6 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 117,600.00 117,600.00 0.00
7 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 21,000.00 20,997.98 2.02
8 โครงการพัฒนารูปแบบ Fixit Center 495,000.00 494,999.34 0.66
9 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 31,100.00 31,099 0.94
10 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ (ตามรอย) 810,000.00 809,908.03 91.97
11 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา 50,000.00 49,950.01 49.99
12 โครงการอาชีวะพัฒนา 200,000.00 199,922.90 77.10
13 โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 70,000.00 69,760.00 240.00
14 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 235,000.00 234,999.82 0.18
15 โครงการพัฒนาระบบการประเมินระบบประกันคุณภาพ 20,000.00 20,000.00 0.00
16 โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอด สร้างงานสร้างรายได้ 90,000.00 89,997.90 2.10
17 โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีว 794,000.00 793,986.50 13.50
18 โครงการพัฒนาระบบการผลิตสู่มาตรฐาน มอก 4,095.00 4,095.00 0.00
19 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 198,000.00 197,488.22 511.78
20 โครงการสร้างจิตสำนึกและบริโภคสิ่งแวดล้อม 100,000.00 100,000.00 0.00
21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 20,000.00 20,000.00 0.00
22 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา 224,000.00 188,520.00              35,480.00
23 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 18,200.00 18,163.01 36.99
24 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรสิ่งประดิษฐ์ 50,000.00               46,219.98 3,780.02
25 โครงการอุดหนุน อกท. 50,000.00 50,000.00 0.00
26 โครงการอุดหนุนการฝึกอบรมระยะสั้น 39,000.00 39,000.00 0.00
27 โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 250,000.00 249,999.40 0.60
28 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 75,000.00 75,000.00 0.00
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,099,295.00 9,018,215.90              81,079.10
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ลำดับที่ งบผลผลิต/โครงการ งบประมาณ ยอดใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ
1 งบผลผลิต ปวช. 6,366,520.00 6,287,400.54 79,119.46
2 งบผลผลิต ปวส. 5,784,000.00 5,784,000.00 0.00
3 งบผลผลิต ระยะสั้น 1,051,000.00 1,050,999.10 0.90
4 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน 379,200.00 379,200.00 0.00
5 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 235,200.00 235,200.00 0.00
6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 50,000.00 49,967.00 33.00
7 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ Fixit Center 500,000.00 499,991.70 8.30
8 โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย 165,000.00 165,000.00 0.00
9 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 24,800.00 24,800 0.01
10 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ (ตามรอย) 1,040,000.00 1,039,999.40 0.60
11 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา 100,000.00 99,997.09 2.91
12 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 375,000.00 270,000.00 105,000.00
13 โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 70,000.00 70,000.00 0.00
14 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีวศึกษา 260,000.00 259,999.94 0.06
15 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดสร้างงาน 137,100.00 137,100.00 0.00
16 โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนด้านอาชีว 700,000.00 700,000.00 0.00
17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 40,000.00 40,000.00 0.00
18 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา 200,000.00 167,806.50                 32,193.50
19 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 62,000.00 61,999.00 1.00
20 โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 400,000.00 399,999.10 0.90
21 โครงการเงินอุดหนุน อกท. 50,000.00 49,999.43 0.57
22 โครงการอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 39,000.00 39,000.00 0.00
23        
24        
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,028,820 17,812,458.79                216,361.21
ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2560

ประมาณการรายรับ - รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

๑. ประมาณการรายรับ

 

 

 

 ๓๑,๑๗๓,๘๒๗

บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

๔,๑๑๓,๐๐๐

บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

,๓๐๐,๐๐๐

บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

๘๑๓,๐๐๐

บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

๒๑,๙๙๘,๒๔๘

บาท

งบบุคลากร

๑๔,๓๕๗,๔๔๘

บาท

งบดำเนินงาน

๓,๐๐๐,๐๐๐

บาท

งบลงทุน

๘๓๐,๐๐๐

บาท

งบเงินอุดหนุน

 ๑,๓๑๐,๘๐๐

บาท

งบรายจ่ายอื่น

 ๒,๕๐๐,๐๐๐

บาท

๒. ประมาณการรายจ่าย

 

 

 ๒๗,๘๒๗,๒๑๗

บาท

งบบุคลากร

๑๖,๘๘๖,๔๑๗

บาท

 - เงินเดือน

11,139,553

บาท

 - ค่าจ้างประจำ

883,340

บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,334,555

บาท

 -  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

2,528,966

บาท

งบดำเนินงาน

๓,๐๐๐,๐๐๐

บาท

 -  ผลผลิต ปวช.

2,700,000

บาท

 -  ผลผลิต ปวส.

300,000

บาท

งบลงทุน

๘๓๐,๐๐๐

บาท

 -  ครุภัณฑ์

830,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

๑,๓๑๐,๘๐๐

บาท

 -  เงินอุดหนุนการผลิตขั้นพื้นฐาน

1,310,800

บาท

 

งบรายได้                                                                            ๓,๓๐๐,๐๐๐     บาท

โครงการสถานศึกษา                                           ๒,๑๐๒,๙๕๐        บาท

งบลงทุน                                                          ๘๓๐,๐๐๐          บาท

งบรายจ่ายอื่น

๒,๕๐๐,๐๐๐

บาท

-  โครงการตามนโยบายของ สอศ.

 ๒,๕๐๐,๐๐๐

บาท