ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

      ๓.๒ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                     นายอนุกูล                กุลเมือง                  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                     นายสุเมฒ                นามวงค์                    ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                     นายภานุพงศ์            ลิมปนะวงศานนท์         ประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                             ๑) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตลาดแรงงาน

บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             ๒) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                             ๓) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                             ๔) กำกับควบคุมดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                             ๕) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

                             ๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                             ๗) จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๘) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย