สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873473
Page Views 1027008
งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมฯ

      ๓.๔ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                     นายปิยะพัชร์   สถิตปรีชาโรจน์     หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                     นายภานุพงศ์     ลิมปนะวงศานนท์    ประจำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                     นางเยาวนิจ       ไวทยะวิจิตร           ประจำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                     นางราศี            การกรณ์                ประจำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                             ๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย

การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบ

อาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น                                                              

                             ๒) วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจรรมในสถานศึกษา

                             ๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยและการประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหารและการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                              

    ๔) ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    

                             ๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๖) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย