งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ

      ๓.๕ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                นายปฏิญญา         คอนเพ็ง           หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                 นางสาวสุภมาศ       ผิวบาง              ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                นางสาวศุภลักษณ์   สรรพศรี             ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                นางกฤติกา            ลักษโณสุรางค์    ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                นางดวงเด่น           เปียสา               ประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                             ๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                            ๒) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

                             ๓) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา                                     

     ๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

                             ๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                             ๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๗) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย