สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873323
Page Views 1026852
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

      ๓.๖ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                     นางพัชรี         โตประเสริฐ   หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ                 หัวหน้างานโครงการรับจ้างดูแลสวน ศ.ศ.ป.

                     นางสาวมัทนา    บำรุงเจริญ    ประจำงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ                                                                               ประจำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

                     นางชนัดฎา        วงศ์วิเชียร    หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและ                                                                                           โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

                     นายปรีชา           อู่เรือ          เจ้าหน้าที่โครงการรับจ้างดูแลสวน ศ.ศ.ป.

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                             ๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

                             ๒) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อรับงานการค้ารับจัดทำ รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียน การประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

                             ๓) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึกจัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

                             ๔) กำกับ ติดตามและจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน                     

                             ๕) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

                             ๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                             ๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๘) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย