งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

      ๓.๖ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

                     นางพัชรี         โตประเสริฐ   หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ                 หัวหน้างานโครงการรับจ้างดูแลสวน ศ.ศ.ป.

                     นางสาวมัทนา    บำรุงเจริญ    ประจำงานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ                                                                               ประจำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

                     นางชนัดฎา        วงศ์วิเชียร    หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและ                                                                                           โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

                     นายปรีชา           อู่เรือ          เจ้าหน้าที่โครงการรับจ้างดูแลสวน ศ.ศ.ป.

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                             ๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

                             ๒) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อรับงานการค้ารับจัดทำ รับบริการ รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียน การประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

                             ๓) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึกจัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

                             ๔) กำกับ ติดตามและจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน                     

                             ๕) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

                             ๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                             ๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๘) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย