งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือ

      ๓.๓ งานความร่วมมือ

                  นางเยาวนิจ          ไวทยะวิจิตร                  หัวหน้างานความร่วมมือ

                  นางสาววรารัตน์        สุขขี                           ผู้ช่วยหัวหน้างานงานความร่วมมือ

                  นางพัชรี                 โตประเสริฐ                   ประจำงานงานความร่วมมือ

                                                                                          

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                              ๑) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา                                  

    ๒) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา  

                             ๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                             ๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๕) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย