สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 03/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 873471
Page Views 1027006
งานความร่วมมือ

      ๓.๓ งานความร่วมมือ

                  นางเยาวนิจ          ไวทยะวิจิตร                  หัวหน้างานความร่วมมือ

                  นางสาววรารัตน์        สุขขี                           ผู้ช่วยหัวหน้างานงานความร่วมมือ

                  นางพัชรี                 โตประเสริฐ                   ประจำงานงานความร่วมมือ

                                                                                          

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                              ๑) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา                                  

    ๒) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา  

                             ๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                             ๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๕) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย