งานปกครอง
งานปกครอง

นายภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์

หัวหน้างานปกครอง


นางประภาพร สายขุน

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองนางสาวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์

เจ้าหน้าที่ประจำงานปกครอง


นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานปกครองนายสุเมธ นามวงศ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานปกครอง


นางสาวนิตยา ชะนะบุญ

เจ้าหน้าที่ประจำงานปกครอง


นายสถาพร ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำงานปกครอง


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ปกครอง ดูแลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาแผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

๓) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

๕) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และการตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา