งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ ให้แก่คณะครู บุคลากร และครูฝึกของสถานประกอบการ โดยมี นางสาวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์ รองผู้อำนวยการแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.สุปรียา ลำเจียก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี มาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ร่วมกับ ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา นอกจากนี้ ยังมี นายปิยะพชร์ สถิตปรัชาโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2563 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร


25 สิงหาคม 2563 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 1 การอบรมแผนธุรกิจ กิจกรรมย่อยการประเมินแผนธุรกิจ ของนักเรียนนักศึกษา นำทีมโดยนายมิตรชัย ศรีผ่าน ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางไทร ทำหน้าที่ประธานกรรมการตัดสินแผนธุรกิจ นางสาวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์ ครูชำนาญการทำหน้ารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พร้อมคณะกรรมการตัดสินแผนธุรกิจ ร่วมกันตัดสินแผนธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษา สมาชิกบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

22 สิงหาคม 2563 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2563 นำทีมโดยนายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ พร้อมคณะครูที่ปรึกษาธุรกิจ และนักเรียนสมาชิกบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ นราภิรมย์ฟาร์ม แอร์ออร์คิด และตลาดลำพญา จังหวัดนครปฐม