งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายศมรัตน์ บุญยศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


นางสาวนิรมล พลแพงขวา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสุเมธ นามวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์

หัวหน้างานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อช.กช.)

นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร

ประจำงานหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

นางสาวรพีพร ทองยิ่ง

ประจำงานหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

นางพนิดา แจ้งสว่าง

ประจำงาน Mini English Program

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไป

๑) รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

๒) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

๓) จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้ สอดคล้องกับนโยบาย ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๕) จัดหารวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้า หมายเฉพาะ

๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรตลอดจน ระเบียบการจัดการ ศึกษา

๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

๘) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

๑๐) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

๑๑) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๒) จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๓) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


5 ตุลาคม 2563 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ได้ร่วมลงนามกับสยามคูโบต้า นำโดยสยามคูโบต้า นำโดย คุณชาติวุฑ พลเพชร ผู้จัดการอาวุโส -ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า ร่วมกับวิทยาลัยกษตรและเทคโนโลยี กลุ่มภาคกลาง นำโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรีชัยนาท ปทุมธานี ราชบุรี ลพบุรี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ระแก้ว และสุพรรณบุรี ลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครืองจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพ และร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝีกอบรมการใช้และกรบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับครูและนักศึกษา ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โครงการศึกษาดูงานตามมรอยพระยุคลบาท

13สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจัดทำโครงการศึกษาดูงานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทเื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย โดยมีพระราชดำริในโครงการต่างๆ มากมาย และได้จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา