งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล

นางประภาพร สายขุน

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายวสุภัทร กุลเมือง

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

นายสุเมธ นามวงศ์

ประจำงานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสุภมาศ ผิวบาง

ประจำงานวัดผลและประเมินผล

นางวันเพ็ญ แก้วคำเกิด

ประจำงานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

๒) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

๕) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

๗) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

๘) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๒) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ นักเรียน นักศึกษา

สามารถดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้แล้ว

ทาง https://std2018.vec.go.th/web/โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ

12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ฝึกวิชาชีพ เรื่อง เต้าหู้นมสด โดยครูเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร ณ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ