งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางพนิดา แจ้งสว่าง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวนิตยา ชะนะบุญ

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาประมง

นายปิยะพัชรสถิตปรีชาโรจน์

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาประมง

นางสาวพัทธวรรณ ขำศิริ

ประจำงานอาชีวศึกษาระบทวิภาคแผนกวิชาพืชศาสตร์


นายสุเมธ นามวงค์

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางพัชรินทรลิมปนะวงศานนท์

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายสถาพร ศรีสวัสดิ์

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์

ประจำงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างกลเกษตร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

๒) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่าง

๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

24 พฤศจิกายน 2563 แผนกวิชาพืชศาสตร์ งานได้จัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาพืชศาสตร์ ก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

17 พฤศจิกายน 2563 งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ (บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด,บริษัท เอ็ม บีเค กอล์ฟ แมเนจเม้น จำกัด) ณ บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด