ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา