งานฟาร์มและโรงงาน
งานฟาร์มและโรงงาน

      ๓.๗ งานฟาร์มและโรงงาน

                     นายสมศักดิ์  กาฬวงศ์               หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

                                                                     ประจำงานพืชผัก

                     นายสมศักดิ์    มงคลถิ่น                   หัวหน้างานฟาร์มไม้ผล             

                     นางพัชรี        โตประเสริฐ                ประจำงานเรือนเพาะชำ

                     นางราศี        การกรณ์                     ประจำงานพืชไร่

                     นายปิยะพัชร์   สถิตปรีชาโรจน์            ประจำงานประมง

                     นายรักสี่        เตชะผลประสิทธิ์          ประจำงานประมง

                     นายศมรัตน์    บุญยศ                          ประจำงานฟาร์มสัตวศาสตร์                

                           ว่าง                                       ประจำงานฟาร์มไฮโดรโปนิกส์

                     นายสถาพร     ศรีสวัสดิ์                       ประจำงานช่างกลเกษตร

                     นางสาวรพีพร  ทองยิ่ง                         ประจำงานนาข้าวและงานฟาร์มเห็ด

                     นางทองใหม่    ทองสุก                         ประจำงานอุตสาหกรรมเกษตร

                     นางเย็ญ        พลับเกลี้ยง                   ดูแลรับผิดชอบเรือนเพาะชำ

                     นางประไพ     ทองนอก                       ประจำงานเรือนเพาะชำ

                      นางบุญมี       ใจบำรุง                         ประจำงานไฮโดรโพนิกส์

                     นายไพรัตน์     วุฒิเวก                          ประจำงานฟาร์มและโรงงาน

                     นายอำนาจ     วงศ์จำนง                      ประจำงานฟาร์มและโรงงาน

                     นายสุชาติ      จิตรักษ์                          ประจำงานโครงการ ศศป.

                     นายสันติ       แปงอุด                          ประจำงานโครงการ ศศป.

                     นายวันชัย      คล้ายไทย                     ประจำงานโครงการ ศศป.

                     นายวีระศักดิ์   จันเทพา                        ประจำงานประมง

                     นายกิตติ        จันทร์เรือง                     ประจำงานไม้ผล

                     นางสุพัตรา     ศรีอักษร                        ประจำพืชผัก พืชไร่

                     นางสายฝน     พุ่มพวง                         ประจำฟาร์มเห็ด

                     นางน้อย        รุ่งสกุล                          ประจำงานอาคารสถานที่

                     นางเล็ก         จิตบริสุทธิ์                     ประจำงานสวัสดิการอาหาร

                     นายละเอียด    จิตรักษ์                          ประจำงานโครงการ ศศป.

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้                                           

                             ๑) ประสานงานกับแผนก และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการผลิตและจำหน่ายหรือบริการ เพื่อจัดทำโครงการในเชิงธุรกิจและพัฒนางานนั้นให้เข้าสู่มาตรฐาน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน นักศึกษาเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

                             ๒) ร่วมกับงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และ

สิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการในการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ

                             ๓) ควบคุม กำกับ ดูแล ในการดำเนินงานการผลิตและจำหน่ายหรือบริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

                             ๔) จัดทำแผนการใช้แรงงาน กำหนดภารกิจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ   

                             ๕) ตรวจสอบและวางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา

                             ๖) จัดทำทะเบียนประวัติ พันธุ์พืช เครื่องมือ เครื่องจักร การใช้งานการบำรุงรักษาที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน

                             ๗) ควบคุมดูแลฟาร์มและอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย

                             ๘) เผยแพร่ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ จากการดำเนินงานแก่นักเรียน นักศึกษาเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

                             ๙) วางแผนและจัดระบบในการรับนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรตลอดจนประชาชน ผู้ที่สนใจไปเข้าฝึกงาน หรือศึกษาดูงาน               

                             ๑๐) จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานฟาร์มหรือโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

                             ๑๑) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายหรือบริการเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น

                             ๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                             ๑๓) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                             ๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย