ฝ่ายบริหาร

นายสุรพล นาพุฒา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา