สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 23/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 506023
Page Views 599218
ภาพกิจกรรม

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน "หลักสูตรการแปรรูป" (75 ชั่วโมง)
( จำนวน 9 รูป / ดู 29 ครั้ง )
การอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน "หลักสูตรการแปรรูป" (25 ชั่วโมง)
( จำนวน 5 รูป / ดู 55 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปลูกศรัทธาสร้างไพรพฤกษ์ ปลูกจิตสำนึก รักษาทรัพยากร วันที่ 1 มิถุน
( จำนวน 11 รูป / ดู 49 ครั้ง )
ประชุมพิจารณาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 58 ครั้ง )
เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1/2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 114 ครั้ง )
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
( จำนวน 33 รูป / ดู 128 ครั้ง )
การนิเทศโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ นิเทศครั้งที่ 1
( จำนวน 4 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ผู้อำนวยการยรรยงค์ ศัตรูคร้าม นำคณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน
( จำนวน 10 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ปลุกจิตสำนึก อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้)
( จำนวน 15 รูป / ดู 106 ครั้ง )
ทดสอบวัดแววความรู้ความสามารถด้านอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ปวช.1
( จำนวน 6 รูป / ดู 72 ครั้ง )
โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยากรหลักภายใต้โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล
( จำนวน 10 รูป / ดู 113 ครั้ง )