ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารและวิจัยนวัตกรรม รองสุรพล นาพุฒา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารและวิจัยนวัตกรรม รองสุรพล นาพุฒา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
Guidelines for developing the performance of personnel College of
Agriculture and Technology, Bangsai Arts and Crafts centre.
นายสุรพล นาพุฒา 1
1
รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
Mr. Surapon Naputha 1
1
Deputy director of College of Agriculture and Technology, Bangsai Arts and Crafts centre.
E-mail : ponyutya19@gmail.com


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 78 ครั้ง