ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูพิเศษสอน วิชาเอก อังกฤษ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครครูพิเศษสอน วิชาเอก อังกฤษ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 – 6  ตุลาคม 2564  

งานบุคลากร

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติพิิเศษ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา ภาษาอังกฤษ

- มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หรือมีประสบการณ์สอน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี


เอกสารยื่นสมัคร

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา  บัตรประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ

- ใบรายงานผลการเรียนพร้อมสำเนา ใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนา  จำนวน  2  ฉบับ

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน     จำนวน  1  ฉบับ


  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.59 KB
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,10:09   อ่าน 58 ครั้ง