ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ปฏิทินการทดสอบ V- NET ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการทดสอบ V- NET ปีการศึกษา 2559 

               สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดการจัดทดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของทุกสถานศึกษาในทุกสังกัด


                          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดการจัดทดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของทุกสถานศึกษาในทุกสังกัด


     กำหนดสอบระดับ ปวช. 3 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวาลา 9.30 - 15.00 น.  

         ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 - 15.00 น.  

 

           ขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดส่งรายชื่อและข้อมูลผู้เข้าสอบของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษา    ในระบบ และระบบปกติ (ไม่นับรวมกรณีผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ที่ดาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 

         ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาะชนของผู้เข้าสอบให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลผ่านเวบไซต์ของ สทศ. ที่ www.niets.or.th เข้าเมนูระบบ V-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 574 ครั้ง