ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 124) 29 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้สมรรถนะ-1 พนักงานราชการ​ (อาหารและโภชนาการ)​ (อ่าน 135) 20 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ​ (อาหารและโภชนาการ)​ (อ่าน 176) 11 ม.ค. 65
ผลงานทางวิชาการของ นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยลัยฯ แนวทางการบริหารสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเ (อ่าน 170) 27 ธ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีการศึกษา 2564 วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (อ่าน 353) 07 พ.ค. 64
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประกอบอาหารไทย โดยครูนิตยา ชะนะบุญ (อ่าน 305) 15 ธ.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาขนมไทยเบื้องต้น โดยครูชนัดฎา วงศ์วิเชียร (อ่าน 278) 15 ธ.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยครูประภาพร สายขุน (อ่าน 251) 15 ธ.ค. 63
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง (อ่าน 364) 15 ธ.ค. 63
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูกฤติกา ลักษโณสุรางค์ (อ่าน 244) 15 ธ.ค. 63
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูนริศรา คำชนะ (อ่าน 185) 15 ธ.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประกอบอาหาร โดยครูนิตยา ชะนะบุญ (อ่าน 161) 15 ธ.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาขนมไทยเบื้องต้น โดยครูชนัดฎา วงศ์วิเชียร (อ่าน 146) 15 ธ.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สนับสนุน โดยครูประภาพร สายขุน (อ่าน 159) 15 ธ.ค. 63
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง (อ่าน 150) 15 ธ.ค. 63
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูนริศรา คำชนะ (อ่าน 155) 15 ธ.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประกอบอาหาร โดยครูนิตยา ชะนะบุญ (อ่าน 158) 15 ธ.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาขนมไทยเบื้องต้น โดยครูชนัดฎา วงศ์วิเชียร (อ่าน 165) 15 ธ.ค. 63
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยครูประภาพร สายขุน (อ่าน 147) 15 ธ.ค. 63
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง (อ่าน 182) 15 ธ.ค. 63
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูกฤติการ ลักษโณสุรางค (อ่าน 142) 15 ธ.ค. 63
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูนริศรา คำชนะ (อ่าน 147) 04 ต.ค. 62
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการผลิตพืชไร่ โดยครูกฤติกา ลักษโณรางค์ (อ่าน 170) 04 ต.ค. 62
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง (อ่าน 152) 04 ต.ค. 62
การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาการเกษตรผสมผสาน โดยครูจิระพงค์ ลักษโณสุรางค์ (อ่าน 152) 04 ต.ค. 62
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูสุภมาศ ผิวบาง (อ่าน 144) 04 ต.ค. 62
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูชนัดฎา วงศ์วิเชียร (อ่าน 165) 04 ต.ค. 62
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์ (อ่าน 139) 05 มิ.ย. 62
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูกฤติกา ลักษโณสุรางค์ (อ่าน 164) 05 มิ.ย. 62
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอนในรายวิชา การถนอมอาหารเบื้องต้น โดยครูเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร (อ่าน 157) 05 มิ.ย. 62
เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ครูประภาพร สายขุน (อ่าน 131) 05 มิ.ย. 62
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง (อ่าน 160) 05 มิ.ย. 62
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์ (อ่าน 149) 05 มิ.ย. 62
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใฃ้ข้อตกลงนักศึกษา โดย ครูกฤติกา ลักษโณสุรางค์ (อ่าน 143) 05 มิ.ย. 62
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอนในรายวิชา การถนอมอาหารเบื้องต้น โดยครูเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร (อ่าน 146) 05 มิ.ย. 62
เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ครูประภาพร สายขุน (อ่าน 156) 05 มิ.ย. 62
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง (อ่าน 145) 05 มิ.ย. 62
การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยใช้ข้อตกลง โดย ครูชนัดฎา วงศ์ วิเชียร (อ่าน 153) 03 ต.ค. 61
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอนในรายวิชา ประวัติศาสตร์ โดยครูศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์ (อ่าน 157) 03 ต.ค. 61
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยครูปฏิญญา คอนเพ็ง (อ่าน 155) 03 ต.ค. 61