สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไหร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 18/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 911088
Page Views 1070871
แผนกวิชาพืชศาสตร์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ กาฬวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : พืชสวน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดู่เรียง
2535 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนพนางตุง
2540 มศ.3 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
2542 ปวช. วิทยาลัยเกษตรพัทลุง (พืชศาสตร์)
2545 ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช (พืชศาสตร์)
2552 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้ (ทษ.บ.) พืชศาสตร์ (พืชผัก)
2556 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วท.ม.) พืชสวน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล