สถานศึกษา อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ชุดการแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2016
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 948236
Page Views 1113317
แผนกวิชาประมง/สัตวศาสตร์
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรี วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร/ทษ.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช/ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล