แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางพัชรี โตประเสริฐ
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวรพีพร ทองยิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวพัทธวรรณ ขำศิริ
ครู คศ.1

นางกฤติกา ลักษโณสุรางค์
พนักงานราชการครู

นางสาวนริศรา คำชนะ
พนักงานราชการ

นางสาวอธิชา ลือมงคล
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวมินทรา ถาวรเศษ