แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสมศักดิ์ กาฬวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสมศักดิ์ มงคลถิ่น
ครู คศ.3

นางราศี การกรณ์
ครู คศ.2

นางพัชรี โตประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวรพีพร ทองยิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวสมคิด ศรีบูระ
ครูผู้ช่วย

นายจิระพงค์ ลักษโณสุรางค์
พนักงานราชการครู

นางกฤติกา ลักษโณสุรางค์
พนักงานราชการครู

นางสาวนริศรา คำชนะ
พนักงานราชการ