แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายศมรัตน์ บุญยศ
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวพันนิภา จันทินมาธร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี
พนักงานราชการครู

นายวสุภัทร กุลเมือง
พนักงานราชการครู

นายภานุพงษ์ ลิมปนะวงศานนท์
พนักงานราชการครู

นางพัชรินทร์ ลิมปนะวงศานนท์
พนักงานราชการครู

นางสาวสุภมาศ ผิวบาง
ครูพิเศษสอน