แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปฏิญญา คอนเพ็ง
ครู คศ.3

นางพนิดา แจ้งสว่าง
ครู คศ.1

นางประภาพร สายขุน
พนักงานราชการครู