แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางชนัดฎา วงศ์วิเชียร
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายวินัย สีทาหล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา ชะนะบุญ
พนักงานราชการครู

นางสาวชลธิชา สุดสายเนตร
ครูพิเศษสอน