แผนกวิชาประมง/สัตวศาสตร์

นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาประมง/สัตวศาสตร์

นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์
ครู คศ.3

นายศมรัตน์ บุญยศ
ครู คศ.2