แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายวินัย สีทาหล้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา ชะนะบุญ
พนักงานราชการครู

นางสาวชลธิชา สุดสายเนตร
ครูพิเศษสอน