thzh-CNen

ผู้บริหารสถานศึกษา 1

 

รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

1. นายมนตรี สุริยพันตรี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

2. นายสุรพล นาพุฒา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

3. นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

4. นายศมรัตน์ บุญยศ  ตำแหน่ง ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

5. นายปฏิญญา คอนเพ็ง ตำแหน่ง ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ