วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563

thzh-CNen

36893590 2079235759062139 6767613804059557888 n

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  1 ที่ตั้ง

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ในเขตพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีพื้นที่โดยประมาณ 300 ไร่ ตำบลโพธิ์แตง  อำเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13290 โทรศัพท์  0-3570-4152 โทรสาร  0-3570-4152 ต่อ 102 http://www.kasetbangsai.ac.th  

  2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป

    ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากรายได้ทางการเกษตรและเป็นศูนย์รวมศิลปหัตถกรรมจากทุกภาคไว้เป็นมรดกสืบไป ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523

        ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนศิลปาชีพ ภาคเกษตรกรรม และคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรมอาชีวศึกษา (เดิม)ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ดำเนินการฝึกอบรมลูกหลานเกษตรกร ซึ่งมาจากภูมิลำเนาต่างๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินมาเข้ารับการอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้แล้วยังต้องพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรรมภายในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯให้คงสภาพเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ชื่อ แผนกเกษตรกรรมศูนย์ศิลาชีพบางไทรฯ จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2535 กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ได้รับอนุญาตและประกาศจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพเกษตรกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการในนามศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพเกษตรกรรมบางไทรเพื่อผลิตและพัฒนาเยาวชน โดยให้เข้าเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้ว ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาพณิชยกรรม

        ต่อมาในปีพุทธศักราช 2539 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร ในปีพุทธศักราช 2541 เป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจนถึงปัจจุบัน