thzh-CNen
  1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตตลักษณ์ และเอกลักษณ์

ปรัชญา

      พัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรม สร้างผู้นำสู่สังคม

วิสัยทัศน์

      จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน ผลิตกำลังคนที่มี ทักษะ ความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  2. จัดฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  3. ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม
  4. ผลิตกำลังคนให้สามารถประกอบอาชีพ และแข่งขันได้

อัตตลักษณ์

            มุ่งเรียนรู้สู่อาชีพ

เอกลักษณ์

      ภูมิทัศน์สวยงาม พรั่งพร้อมแหล่งเรียนรู้ บริการงานสังคม

1