thzh-CNen

pngtree educational background element png image 693976 removebg preview 1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เป็นหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า ทีÉพัฒนาขึÊนเพืÉอใช้ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพืÉอยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึÊน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพืÉอพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับฝี มือ
รวมทัÊงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยทีÉเหมาะสมในการทํางาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน
ส่งเสริมให้มีการประสานความร่ วมมือเพืÉอจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสู ตรร่วมกันระหว่างสถาบัน
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทัÊงในระดับชุมชนระดับท้องถิÉนและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ
อย่างดียิÉงจากหน่วยราชการสถานศึกษาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทัÊงภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามทีÉปรากฏ ซึÉ งได้อุทิศสติปัญญา ความรู้ และ
ประสบการณ์เพืÉอการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคัญ ในการนีÊสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกท่านไว้ณ ทีÉน